Нови ставки за допълнителното плащане за крави, биволици, овце и кози

Нови ставки за допълнителното плащане за крави, биволици, овце и кози

На официалната страница на аграрното министерство вече е публикувана новата заповед с преизчислените ставки за за допълнителното плащане за крави, биволици, овце и кози. В новите ставки по Схема за подпомагане на дребномащабни стопанства ставката за крави и биволи е по-висока, а за  овце-майки и кози-майки е намалена. 

Ето пълния текст на заповедта:

З А П О В Е Д

№ РД09-616
София, 04.08.2017 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите и чл. 1, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 г. за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството (ОВ, L 242/09.09.2016 г.), във връзка с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ по т. 4 от протокол № 115 от 06.07.2017 г., и одобрен Доклад № 93-4808/04.08.2017 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Отменям Заповед № РД 09-576 от 19.07.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

II. Определям размера на допълнителното плащане със средства от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки както следва:

1. Схема за подпомагане на дребномащабни стопанства:
1.1. За крави и биволици – 23,17 лв./животно. (стара ставка 20,36 лв./животно)
1.2. За овце-майки и кози-майки – 3,27 лв./животно. (стара ставка 4,20 лв./животно)

2. Схема за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:
2.1. За крави и биволици:
2.1.1. в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.
2.1.2. в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.
2.1.3. в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.
2.1.4. в стопанства от 701 до 1000 животни – 92,68 лв./животно за първите 200 животни.
2.1.5. в стопанства от 1001 и повече животни – 115,85 лв./животно за първите 200 животни.
2.2. За овце-майки и кози-майки:
2.2.1. в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.
2.2.2. в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.
2.2.3. в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.
2.2.4. в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.
2.2.5. в стопанства от 2001 и повече животни – 16,35 лв./животно за първите 500 животни.

3. Схема за прилагане на екстензивни методи за производство:
3.1. За крави и биволици:
3.1.1. в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.
3.1.2. в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.
3.1.3. в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.
3.2. За овце-майки и кози-майки:
3.2.1. в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.
3.2.2. в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.
3.2.3. в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.
3.2.4. в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

ІІI. Общият размер на плащанията по т. II за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

IV. Помощта да бъде изплатена от Държавен фонд „Земеделие” на земеделските стопани, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните – Приложения № 1, 2 и 3, без да се провежда нов прием на заявления.

V. Броят на животните в стопанствата по т. ІI и III се определя въз основа на заявените за подпомагане през 2016 г. животни по схемите за обвързани с производството директни плащания за животни и/или по преходната национална помощ за овце-майки и/или кози майки.

VI. Неизразходваните средства от бюджета на ЕС да бъдат използвани за плащанията по т.1.

VII. Определям краен срок за изплащане на помощта от ДФ ”Земеделие” – 1.09.2017 г.

VIII. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на ДФ „Земеделие“ в деня на нейното издаване.

Контрола за изпълнение на настоящата заповед възлагам на д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
РУМЕН ПОРОЖАНОВ (П)
Министър


Comments are closed.