Техника на заплождане на овце

Техника на заплождане на овце

Една от най-важните продуктивности на овцете и козите е получаването на приплоди. Подготовката на козите и овцете за заплождане предопределя до голяма степен масовото им разгонване и заплождане, а от там и плодовитостта им.Половите цикли при овцете са средно 16-17 дни, в границите от 14 до 19 дни. Продължителността на половото влечение по време на размърляността е 24-30 часа. Яйцеклетката овулира в края на размърляността, към 32-ия час. Всеки фермер трябва да организира осеменителната кампания при овцете така, че да протече в максимално съкратени срокове. В противен случай се затруднява отглеждането на агнетата, защото не са изравнени по възраст, повишава се яловостта и се понижава плодовитостта при овцете.

През летните месеци повечето животни са изтощени от продължителния лактационен период и не са подготвени за осеменяване. Това налага до 30 дни преди началото на осеменяването на овцете те да се пресушат, храненето трябва да бъде засилено. Наред с пашата животните се подхранват с концентриран фураж /300-400 г. дневно/ и да им се дават покълнали фуражи /ечемик/ и тривитаминол.При продължаване на доенето, когато овцете и козите не са в добро телесно състояние, разгонването също се забавя.

Заплождането на овцете трябва да се организира така, че случната кампания да протече в максимално кратки срокове, за да не се затруднява отглеждането на агнетата и майките. Заплождането е по естествен път и изкуствено осеменяване. В частните овцеферми естественото осеменяване обхваща почти 100% от фермите.

При прилагането на естественото съешаване, правилното е кочовете да не бъдат непрекъснато с овцете майки, а вечер да се отделят в самостоятелна група и да се хранят отделно, да не пускат на паша заедно с овцете, а да се пускат в стадото сутрин и вечер. Желателно е през две години да се прави ротация на разплодниците, т.е. наличните кочове се сменят с кочове от други стада с цел избягване на стихийното родствено съешаване.

Естественото осеменяване на овцете

При естественото осеменяване на овцете се различават няколко начина на заплождане.

Произволно заплождане на овцете

Произволно заплождане на овцете е най-примитивният начин на съешаване на овцете. В стадото се пускат един или няколко коча, които през цялото време са с овцете. При произволното осеменяване една овца майка може да бъде покрита няколко пъти от един или от няколко коча, а друга да не бъде осеменена през размърляността, не се знае точната дата на заплождането и от кой коч е заплодена.

Въпреки посочените недостатъци стадният начин на осеменяване на овцете все още се практикува у нас от много фермери.

Харемно заплождане на овцете

В стадо от 35-40 овце майки се пуска само един коч. При харемния начин на осеменяване на овцете не се знае датата на заплождането, но бащата на приплодите е известен. Недостатък на харемно заплождане на овцете е, че кочът се изтощава, защото не може да се регулират скачките му.

Пускане от ръка

Пускане от ръка е най-съвършеният начин за заплождане на овцете при естественото осеменяване. Размърляните овце се откриват с кочове пробници, отделят се и се покриват от най-добрия коч. Обикновено на коч се определят 3-4 скачки дневно с интервал за почивка.

Изкуствено осеменяване на овцете

Изкуственото осеменяване – при използването на този начин за заплождане на овцете майки, един коч с високи качества ще предаде това на своите приплоди. Средното натоварване на един разплодник е около 200 овце майки. При изкуственото осеменяване се дава възможност да се води строг отбор по мъжка линия, като се оставят най-високопродуктивните разплодници, преценени по потомство. По този начин вместо 25-30 % от общия брой на овцете, броят на кочовете оставени за разплод съставляват само 1-1,5 %. Това позволява разплодниците да се хранят по-добре и да се отглеждат в специални депа при съответните ветеринарно-профилактични условия. При прилагането на изкуственото осеменяване важна особеност е откриването на размърляните овце майки, като то продължава 24-48 часа. Размърлането се открива с кочове пробници. На един коч се предвиждат 70-80 овце майки. Пробниците трябва да бъдат в добра полова зрялост, здрави и добре хранени. Преди пускане в стадото им се поставя престилки /40-60 см/ на коремната област, за де предотврати евентуално заплождане на овцете. Друг начин за предотвратяването на заплождането на овцете е вазектомирането на кочовете пробници/отклоняване на семепроводите в коремната област/.

Изкуственото осеменяване се извършва от подготвени техници осеменители.

Правилно е да се прилага дълбоко цервикално осеменяване, което гарантира заплождането на овцете.

Кочовете (разплодниците и пробниците) трябва да се хранят добре през осеменителната кампания. Относително малкият им брой позволява да се поддържат в разплодна кондиция през цялата година. Дневната им дажба трябва да включва 1-1,5 кг концентрирана смеска и на воля сено и силаж през зимата или зелена трева през лятото. В такъв случай не е необходима специална подготовка на кочовете за осеменителната кампания. Допълнително в зависимост от натовареността им в дажбата може да се включат обезмаслено мляко, моркови, тривитаминол и др.

Преди да започне осеменителната кампания 12-15 дни се увеличава дажбата на концентратната смеска до 1,5 кг, а завехналата зелена люцерна се дава на воля. Може да се дава допълнително обезмаслено масло, моркови и тривитаминол. За повишаване заплодяемостта на овцете майки при пашата по време на осемняването, трябва да се избягва храненето със свежи зелени фуражи, защото съдържат т.н. фитоестрогени. Тези фитоестрогени причиняват изхвърлянето на яйцеклетка, в резултат на което се увеличава броя на повторното размърлялите се овце.


Comments are closed.