За асоциацията

За асоциацията

logo_lastАсоциацията е учредена през 2009 г., като юридическо лице с нестопанска цел за осъществявяне на обществена полезна дейност. Тя работи на основание чл.8 от закона за животновъдството, наредба 20/23 юни 2010г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, разрешение №4/18.02.2010г. от ИАСРЖ и разрешение №42/30.06.2010г. на Министъра на Земеделието и храните.

Основната ú дейност е извършване на селекция и развъждане на овце от породите: Среднородопска, Каракачанска и Родопски цигай. Целта на сдружението е съхранението на местните породи и усъвършенстването им по пътя на чистопородното развъждане.

Предмет на дейност: създаване и поддържане на национални развъдни книги и регистри за Среднородопска,   Каракачанска и Родопски цигай овце, разработване и прилагане на селекционни програми   за горепосочените породи; изготвяне и организиране на индивидуални и групови случни планове съобразно със селекционната програма; подпомагане производството на високо качествени разплодни животни, вписване животните в селекционен регистър и издаване сертификати за произход.

Организира обучение за повишаване квалификацията на своите членове; информиране членовете за анализи, оценки и прогнози, организира национални, регионални изложби, научни сесии, симпозиуми и други мероприятия, координира дейността си с други национални и международни неправителствени организации.

В сдружението членуват 66 овцевъди от областите Смолян, Кърджали, Хасково и София, като броя на животните е над 10 000 .